image1
image2
image3

BUD-INSTAL Andrzej Przybylski

Jesteśmy firmą realizującą inwestycje z zakresu projektowania, wykonawstwa i nadzoru nad budową sieci i instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych.

Nadzór inwestorski, kierowanie robotami sanitarnymi:

Właściwe i rzetelne pełnienie nadzoru inwestorskiego jest bardzo istotne
Funkcja nadzoru inwestorskiego oraz zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynika bezpośrednio z ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z zapisami art. 25 ustawy zakres pracy inspektora ma zapewnić nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale i chronić interes publiczny (w tym właścicieli nieruchomości sąsiednich).

Właściwe i rzetelne pełnienie nadzoru inwestorskiego jest bardzo istotne, gdyż odbiór bieżących robót jest ostatnim momentem, w którym bez większych problemów (i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów) można zażądać usunięcia stwierdzonych usterek.

Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób, mienia, środowiska, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę) uniemożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i dodatkowo zagrożone karą administracyjną.

Świadczymy usługi na terenie województwa Zachodniopomorskiego w zakresie:
- Kompleksowego zastępstwa inwestycyjnego lub częściowego,
- sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowych,
- kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
- udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,
- udziału w przeglądach okresowych budynków i obiektów w zakresie sieci i instalacji